Popis služby: 

Obec informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje  

Typy informácií:

  • zoznam škôl,
  • organizácia základnej školy, 
  • popis plnenia povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky, 
  • organizácia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v škole vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimo nej, žiakov s nadaním, 
  • pravidlá hodnotenia a klasifikácie,
  • pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov,
  • poprípade rozvrhy hodín, 
  • udelené pochvaly a získané ocenenia