Popis služby:

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Typy informácií:

 • Výpis z ukončených VO
 • Výpis z prebiehajúcich/vyhlásených VO
 • Výpis z pripravovaných VO

 

Informácia o VO spravidla obsahuje minimálne nasledovné atribúty - názov, predmet, stav, dátumy (vyhlásenie, prijímanie ponúk, dátum podpisu zmluvy, obdobie realizácie služieb na základe jednotlivých VO), komu bol udelený kontrakt, hodnota kontraktu.

 

Pre vyhlásené VO sú dôležité údaje:

 • Postup akým bude VO prebiehať (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg)
 • Finančné a ekonomické postavenie
 • Technická a odborná spôsobilosť
 • Určenie podmienok účasti
 • Zabezpečenie kvality
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • Súťažné podklady
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • atď. v zmysle zákona 25/2006 Z.z.

 

 

Príklad:

 

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Vyšný Komárnik

Sídlo: Vyšný Komárnik 36

IČO: 00331236

DIČ: 2020784931

Štatutárny zástupca: Daniela Štefancová - starosta obce

e-mail:vysnykomarnik@centrum.sk

telefón:0904891964

fax: 

 

Prebiehajúce VO

 

Uzavreté VO

ROK 2019

1. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Horná Dolná, Horná 16 098 76 Horná Dolná, IČO: 00629539, DIČ: 2022125898.

Predmet zákazky: 

Hodnota zákazky:  €.

Identifikácia úspešného uchádzača: 

                                         

V Vyšnom Komárniku dňa

 

Súhrnná správa zákaziek