Úroveň vytriedenia KO
Hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 je 66,71%
referendum 2023
Informácia pre voliča
informácia
Výsledky volieb OSO
informácia
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
informácia
Informácia o podmienkach práva voliť do orgánov samosprávy obcí
Úroveň vytriedenia KO
Hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 50,71%
výrub drevín
Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.Vás obec Vyšný Komárnik upovedomuje o začatých správnych konaniach.