Popis služby:

Obec informuje verejnosť o triedach pre deti so špeciálnymi potrebami, o triedach pre nadané deti a pod.

 

Typy informácií:

  • organizácia špeciálnych škôl,
  • popis vnútornej diferenciácie a dĺžky výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách,
  • postup pri prijímaní detí a žiakov do týchto škôl,
  • podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania,
  • podrobnosti o hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov,
  • podrobnosti o počtoch detí a žiakov v triedach špeciálnych škôl,
  • podrobnosti o forme a obsahu správy o výchove a vzdelávaní žiaka podľa § 24 zákona,
  • podrobnosti o označovaní škôl,
  • popis ustanovenej sústavy učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach.