Popis služby:

Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb

 

Typy informácií:

  • Sociálne služby
  • Pomoc v hmotnej núdzi
  • Opatera člena rodiny

 

Príklad:

Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Komunitný plán sociálnych služieb obce je dlhodobý strategický dokument, ktorého cieľom je:

  • vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny,
  • vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov,
  • podporovať trvalo udržateľný rozvoj obce s možnosťou budovania ďalších sociálnych zariadení.

Obsahom Komunitného plánu sociálnych služieb je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.

Prílohou tohto dokumentu je zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v obci s uvedením základných kontaktných údajov o subjekte.

Prílohy

    

Popis služby:

Obec informuje o sociálnych zariadeniach na svojom území

 

Typy informácií:

Informácia o sociálnom zariadení musí obsahovať minimálne atribúty - názov, adresa, kontaktné údaje. V detailnom pohľade ešte ďalšie podrobné informácie.

 

Príklad:

Zoznam sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby v obci.

Zariadenie pre seniorov

Denné centrum 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa :

a)     poskytuje sociálne poradenstvo,

b)     zabezpečuje záujmová činnosť.