Popis služby:

Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

 

Typy informácií:

  • informácie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • program rozvoja
  • informácie o čerpaní fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja

 

Príklad:

Hlavným zdrojom financovania obce Vyšný Komárnik je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty:

•          výstavba domu smútku

•          rekonštrukcia verejného osvetlenia

•           výstavba chodníka na cintorín

•           oprava cesty 

 

 

Podané projekty a projekty v príprave

- vybudovanie autobusovej čakárne