Požiarny poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce  v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa dňa ............ uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce".

Príklad

Obecný hasičský zbor

Zabezpečuje preventívne protipožiarne kontroly v obci, vykonáva práce pri zdolávaní požiarov a zasahuje pri ohrození života a zdravia na území obce.

OHZ sa každoročne zúčastňuje viacerých hasičských súťaží a tým reprezentujú obec po celom Slovensku.

Výsledky preventívnych protipožiarnych prehliadok OHZ zaznamenáva do požiarnej knihy. Návrh na odstránenie zistených závad (kto, ako a kedy vykoná odstránenie a kto zodpovedá za vykonanie) pri závadách s bežným alebo zmluvne dohodnutými nákladmi stanovuje technik požiarnej ochrany. Návh na odstránenie zistených závad pri závadách s vyššími finančnými nákladmi stanovuje obecné zastupiteľstvo.                     

Veliteľ: 

Kontakt : 

V prípade požiaru volajte:

 

Preventívno-výchovná akcia pre žiakov základných škôl