Popis služby:

Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti:

 

  

 

Názov projektu:

 

Autobusová zastávka Vyšný Komárnik,   okr. Svidník –parcela 2/2

 

Hlavný cieľ:

 

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie služieb vo vidieckych oblastiach, konkrétne v obci Vyšný Komárnik. Zámerom obce je vybudovať novú autobusovú zastávku, ktorá spĺňa všetky technické a bezpečnostné normy. Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy.

Medzi ďalšie ciele patrí:

 • Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich hromadnou dopravou
 • Zvýšenie počtu cestujúcich hromadnou dopravou
 • Uľahčiť prístup marginalizovaných skupín obyvateľov žijúcich v obci k základným službám a spoločenskému životu v obci,
 • Zvýšiť atraktivitu obce pre ľudí sťahujúcich sa z miest za životom na vidieku a dopyt obyvateľov obce o miestne služby,
 • Zvýšiť kvalitu života obyvateľstva na vidieku,
 • Zvýšiť miestny ekonomický rozvoj,
 • Vytvoriť základ pre trvale udržateľný rozvoj obce a celej vidieckej oblasti

 

Trvanie projektu:

 

07/2021 – 12/2022

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 14 333,60 EUR.

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti:

DOTÁCIA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z KAPITOLY MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2022

 

Názov projektu: ,,Duklianske bojisko,múzeum vojenské prírodné-obnova“

Prijímateľ :Obec Vyšný Komárnik

Poskytovateľ : Ministersvo obrany Slovenskej republiky

Zmluva č. KaMO-EL-4/9-16-4/2022

Výška poskytnutej dotácie : 6 000 EUR

 

Obec Vyšný Komárnik sa zapojilo do výzvy Ministerstva obrany  SR zameranej okrem iného aj na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny a to s projektom ,,Duklianske bojisko,múzeum vojenské prírodné-obnova“ .

NKP Duklianské bojisko súčasťou ktorého je pamiatkový  objekt Múzeum vojenské prírodné približuje priamo na historických miestach najvýznamnejšiu vojenskú operáciu bojov o oslobodenie našej vlasti -KDO. Cieľom projektu je zachovanie a revitalizácia pamiatok významných vojensko-historických udalostí Slovenska a priblíženie voj. histórií verejnosti.

Vrámci  projektu boli obnovené 3 betónové podstavce pod exponátom dopravného lietadla Lisunov Li-2, opravený prístupový mostík vedúci k lietadlu a mostík k exponátom v delovom areáli ,ako aj vyspravenie jedného betonóveho podstavca na ktorom sa nachádza voj. technika v delovom areáli .

Výsledkom projektu je zlepšenie technického stavu pamiatky, jeho estetickej a pamiatkovej hodnoty a  sprístupnenie  pamiatok turistom.  Zamýšľané práce sú v súlade zo záujmami ochrany pamiatkového fondu v rámci komplexnej obnovy kultúrnej pamiatky.

 Každý, kto navštívi tento kraj si navždy v srdci odnáša nielen krásnu prírodu, ale aj všadeprítomné stopy nesmierneho hrdinstva vojakov, ktorí položili svoje životy v Karpatsko-duklianskej operáci.

 

                

                                           Realizované s finančnou podporou

                                                      Ministerstva obrany Slovenskej republiky

                                    v rámci dotačného programu.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný

                                                                                                        Obec Vyšný Komárnik

 

 

Typy informácií:

 • informácie súvisiace so zabezpečením výkonu v oblasti verejnej správy
 • informovanie o aktuálnych udalostiach a dianí v obci
 • kultúrne aktivity

 

 

Popis služby:

Obec informuje občanov o situácii a živote v obci

 

Názov projektu: Údržba kultúrneho domu Vyšný Komárnik

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

 

 

 

Typy informácií:

 • Informácia o situácii v obci
 • Informácia o živote v obci