Zámer zníženia nájomného z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Zverejnenie zámeru 1.6.2023

 

 

Zámer zníženia výšky nájomného z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru 1.6.2023

 

 

Oznámenie 

Informovanie verejnosti

Stanovisko verejnosti k dokumentácií hodnotenia cezhraničného vplyvu

Zverejnené: 22.5.2023

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra obce Vyšný Komárnik

Zverejnenie vyhlásenia 14.4.2023

 

 

Zámer prenechať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prenájom nehnuteľnosti

Zverejnenie zámeru 8.12.2022

 

 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prenájom nebytové priestory

Zverejnenie zámeru 9.11.2022

 

 

 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prenájom pozemku 

Zverejnenie zámeru 9.11.2022

 

 

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Zverejnenie zámeru 3.12.2020