Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani z nehnuteľností

Typy informácií:

 • Sadzby dane za daň z nehnuteľností
 • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
 • Detailné informácie k priznaniu k dani z nehnuteľností
 • Popis prípadných znížení daní
 • Zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Obec upozorňuje občanov – daňovníkov, že nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)

• daň za psa

• daň za predajné automaty

• daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade .

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" podajú:

• tí občania, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2018.

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2019

• noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2018 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

• noví prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2018.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

• vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2018, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2019

• majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2018 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

• prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2018 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Obec ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ..." . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Poplatky:

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.2/2016 v znení neskorších zmien

Poplatok za psa: FO – občania 1,65€ 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typy informácií:

 • identifikácia poplatníkov (osoba s trvalým, prechodným pobytom, právnická osoba,...)
 • sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • hodnota koeficientu,
 • popis zberu, jeho frekvencia a druhy zbieraných odpadových komodít,
 • popis vzniku/zániku/zmeny poplatkovej povinnosti,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • formu a miesto zaplatenia poplatku,
 • podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku,
 • informácie o množstvám vyzbieraného odpadu (ak týmito informáciami disponuje back-office),
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce  č. 2/2016 v platnom znení.

Poplatok sa uhrádza na základe rozhodnutia vyrubeného obcou .

Fyzické osoby – občania

0,0066 € za osobu a deň

PO a FO - podnikatelia

 

/neplatí pre poplatníkov, ktorí sa prihlásili do množstvového zberu/

Sadzba pre množstvový zber  je 0,04 €/kg

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Daň za ubytovanie

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za ubytovanie

Typy informácií:

 • sadzby dane za ubytovanie
 • rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
 • spôsob vyberania dane,
 • náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,
 • lehoty a spôsoby jej odvodu obci,
 • podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane,
 • Zverejnené tlačivá

Príklad:

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Legislatívna úprava:

VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.doc)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (.pdf)

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za užívanie verejného priestranstva

Typy informácií:

 • sadzby dane za užívanie verejného priestranstva,
 • popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti,
 • zoznam miest, ktoré sú verejnými priestranstvami,
 • zoznam vyhradených priestorov na dočasné parkovanie motorového vozidla,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane,
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce . Pre účely tejto dane sa verejným priestranstvom na území obce ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve obce :

a/ miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,

b/ vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

c/ verejné priestranstvá na území obce, a to:

-          nezastavané plochy,

-          parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,

-          parkoviská,

-          námestia,

-          všetky neknihované parcely v intraviláne,

-          trhoviská, vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.

d/ na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo nepovažujú nehnuteľnosti-pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov.

Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa, a pod.,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina, a pod.,

c/ umiestnenie zariadenia cirkusu,

d/ umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

e/ umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, zeminy,

f/ umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže,

g/ umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,

h/ využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné, propagačné účely a hnuteľnej veci umiestnenej v rámci predvolebnej kampane alebo iného podujatia organizovaného politickými stranami a hnutiami (napr. tribúna), hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja (napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek a pod.),

i/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.

Poplatky:

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva je možné podať aj elektronicky na stránkewww.dcom.sk