Popis služby:

Obec poskytuje informácie o pamätihodnostiach obce

 

Typy informácií:

 • zoznam pamätihodností
 • otváracie hodiny
 • história pamätihodností
 • propagačné materiály k pamätihodnostiam a pod.

 

Typy pamätihodností:

 • pamiatky
 • múzeá
 • zbierky múzeí
 • fondy archívov
 • knižnice
 • galérie a pod.

 

Súhrnné informácie:

 • počet pamätihodností,
 • prehľad typov pamätihodností a pod.

 

Príklad:

 

Pamätihodnosti obce 

Podľa par. 4 ods.3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vykonáva správu pamätihodností obce a na základe zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (par. 14 ods. 4) môže rozhodnúť o utvorení evidencie pamätihodností obce.

Na základe uvedeného odborní pracovníci obecného úradu po jednaní s Krajským pamiatkovým úradom navrhli zoznam pamätihodností.

Komisia kultúry pri OcZ prejednala a schválila zoznam pamätihodností obce na svojom zasadnutí dňa 17.8.2010 ako otvorený dokument, nakoľko v budúcnosti je možné schváliť aj ďalšie návrhy alebo vyradiť už existujúce. Komisia doporučila zoznam k schváleniu poslancom OcZ

 

Zoznam pamätihodností obce 

 

     
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Popis služby:

Poskytovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce 

 

Typy informácií:

 • zoznam pamätihodností
 • otváracie hodiny
 • história pamätihodností
 • propagačné materiály k pamätihodnostiam a pod.

 

Typy pamätihodností:

 • pamiatky
 • múzeá
 • zbierky múzeí
 • fondy archívov
 • knižnice
 • galérie a pod.

 

Súhrnné informácie:

 • počet pamätihodností,
 • prehľad typov pamätihodností a pod.

 

Pamiatkový fond SR tvoria:

- národné kultúrne pamiatky,

- pamiatkové rezervácie,

- pamiatkové zóny

a najmä

- lokality svetového dedičstva.

 

V obci Vyšný Komárnik  sa nachádza drevený gréckokatolícky kostolík sv. Kozmu a Damiána, ktorý je vzácnou historickou pamiatkou.Bol postavený v roku 1924 ..Stavba chrámu je  zrubovej konštrukcie  lemkovského typu postavenej na nízkom kamennom základe. Chýba v ňom chór. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Architektonický dôraz ja na dvojposchodovej mohutnej veži štvorcového pôdorysu ,v ktorej sú umiestnené štyri zvony. Ikonostas má štvorradovú architektúru z čias výstavby chrámu. Celý objekt je pokrytý drevenou strešnou krytinou – šindĺami .

 

 

V katastri obce sa nachádza Pamätník československej armády , ktorý bol v roku 1962 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Základný kameň tohto pamätníka bol položený 6. októbra 1947 a už o dva roky , presnejšie 2.októbra 1949 bol slávnostne odhalený. V komplexe pamätníka sa nachádza Dukelský cintorín , na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov 1. Československého armádneho zboru, medzi nimi na čestných miestach aj veliteľ 1.Československej brigády generál Jaroslav Vedral- Sázavský, kapitán František Vrána, poručík M.Bílej a poručík J. Churavý.

Samotný pamätník je dielom Ing. Arch. Jozefa Grusa a sochára Jana Viteka z Prahy. Znázorňuje hlavný úder do nemeckej obrany na poľsko-československom území a zároveň aj bránu oslobodenia Československa.